Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Cliënt: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die diensten afneemt van Administratiekantoor Misier.

1.2. Overeenkomst: De schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Administratiekantoor Misier en de Cliënt betreffende de te leveren diensten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Administratiekantoor Misier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Administratiekantoor Misier zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin vermelde termijn, tenzij anders vermeld.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Cliënt akkoord gaat met de offerte van Administratiekantoor Misier en Administratiekantoor Misier dit schriftelijk of elektronisch bevestigt.

Artikel 4 - Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven voor de diensten van Administratiekantoor Misier worden vermeld in de offerte of zijn anderszins schriftelijk overeengekomen.

4.2. Bij niet-tijdige betaling is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag.

Artikel 5 - Geheimhouding

5.1. Administratiekantoor Misier zal alle vertrouwelijke informatie van de Cliënt vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten, tenzij wettelijke verplichtingen anders voorschrijven.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1. Administratiekantoor Misier zal de diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht.

6.2. Administratiekantoor Misier is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 7 - Duur en Beëindiging

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen in geval van een ernstige tekortkoming door de andere partij.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Registreren op
Registreren
#replace title#